НОВИНИ/ Правен съвет

TR

От March 26, 2013 : Правен съвет

TRОт 15.02.2013г. влезе в сила промяна в разпоредбата на чл.141, ал.8 от Търговския закон, отнасяща се до управлението и представителството в ООД. Към досегашната разпоредбата бе добавен следният текст: „ Не може да бъде управител и лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.”
Това означава, че при регистрация на ново ООД/ЕООД или при промяна в обстоятелствата, засягащи управителя на този вид търговско дружество е необходимо, при подаване на декларация по чл. 141, ал.8 от ТЗ в Търговския регистър, управителят да декларира, че не е бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
В противен случай, може да последва отказ на обявените документи за вписване, който може да бъде избегнат с подаване на нова, коректна декларация в установения 3-дневен срок за указания от Закона за търговския регистър.

Екип – Event Investment Ltd.